Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hưng Yên hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP
13:55 26/05/2021 GMT+7

Xác định, OCOP sẽ mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm nông sản chủ lực, dịch vụ du lịch có lợi thế của địa phương, tỉnh Hưng Yên đã đặt ra mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực quản trị của các chủ thể tham gia OCOP (doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các hộ sản xuất).

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hưng Yên thăm gian hàng OCOP của tỉnh tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình OCOP năm 2021.

Nhân rộng những mô hình

Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên cho biết, trong giai đoạn 2018-2020, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm OCOP. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 26 sản phẩm được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó có 3 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu cộng đồng, gồm: Nhãn lồng Hưng Yên, tương Bần và hương Thôn Cao; 23 sản phẩm đã và đang được bảo hộ nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Các sản phẩm tham gia thực hiện Chương trình OCOP đa dạng về mẫu mã, bao bì, tem mác, chất lượng sản phẩm cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 3 mô hình phát triển, nâng hạng sản phẩm OCOP cho 4 Hợp tác xã (HTX) về máy móc, thiết bị, đường giao thông để phát triển, nâng hạng sản phẩm. Trong đó, giúp HTX nghệ Chí Tân (Khoái Châu) phát triển, nâng hạng sản phẩm từ nghệ như: Bột nghệ, tinh bột nghệ, Nanocurcumin. HTX sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát và HTX Nông nghiệp Ngũ Phúc (Phù Cừ) được hỗ trợ phát triển, nâng hạng sản phẩm dưa lưới, dưa vàng. HTX Nhãn Miền Thiết (huyện Khoái Châu) phát triển, nâng hạng sản phẩm nhãn quả tươi, chế biến từ nhãn. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Tỉnh cũng tạo điều kiện để các địa phương thành lập mới 113 HTX nông nghiệp, hỗ trợ một phần kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ 50 HTX mua máy, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ gần 17 tỷ đồng, mỗi HTX được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng. Đồng thời, tỉnh thành lập mới 99 tổ hợp tác nông nghiệp tư vấn hướng dẫn tổ chức, xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh, mua sắm một số máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động. Kinh phí hỗ trợ 1,98 tỷ đồng (20 triệu đồng/tổ hợp tác).

Tại các huyện đã hình thành 5 mô hình HTX kiểu mới như: 2 HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan (Văn Giang) và Yên Phú (Yên Mỹ); 3 HTX nông nghiệp chuyên ngành gồm: HTX chăn nuôi – dịch vụ an toàn Siêu Việt (Văn Lâm); HTX sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát (Phù Cừ); HTX sản xuất rau quả và dịch vụ thương mại xã Đồng Thanh (Kim Động).

Các HTX kiểu mới được hỗ trợ hướng dẫn xây dựng tổ chức bộ máy theo quy định của Luật Hợp tác xã, thành lập các tổ, nhóm chuyên môn; hướng dẫn phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, triển khai thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng hợp tác. Mỗi HTX được hỗ trợ 280 triệu đồng kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Sở NN&PTNT Hưng Yên cũng đang phối hợp với các huyện triển khai hỗ trợ các địa phương xây dựng 4 mô hình HTX phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm gồm: HTX thủy sản Hưng Phát (Phù Cừ), 2 HTX chăn nuôi – kinh doanh gà Đông Tảo xã Dạ Trạch và xã Đông Tảo (Khoái Châu), HTX chăn nuôi con giống gia cầm Ngô Đức Thắng, xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động).

Các thành viên HTX được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư để chăn nuôi triển khai mô hình đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; tìm kiếm thị trường, đối tác tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Với nguồn kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng, mỗi HTX được hỗ trợ bình quân 300 – 400 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã đánh giá, phân hạng và xếp hạng được 67 sản phẩm của 34 chủ thể sản xuất (HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp và chủ cơ sở). Trong đó 1 sản phẩm đạt 5 sao, 17 sản phẩm đạt 4 sao, 49 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm được công nhận thuộc nhóm thực phẩm, đồ uống và thảo dược đều đảm bảo chất lượng, an toàn theo quy định.

Nhãn lồng Hưng Yên là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Nâng tầm thương hiệu sản phẩm

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, trong giai đoạn 2021-2025, để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình OCOP, Hưng Yên sẽ xây dựng hệ thống điều hành và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình OCOP đồng bộ từ cấp tỉnh, huyện và thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng OCOP, Tổ giúp việc để chỉ đạo thực hiện.

Đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; xây dựng các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang thông tin điện tử về Chương trình OCOP. Bên cạnh đó, nêu gương điển hình các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời, thực hiện đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện để tham gia triển khai thực hiện chương trình.

Đi cùng với đó, địa phương sẽ thực hiên rà soát, lựa chọn, hướng dẫn lập và tổ chức thực hiện các dự án thành phần Chương trình OCOP để hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề nhằm nâng hạng sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn Chương trình OCOP.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2025, Hưng Yên sẽ chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP; hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình OCOP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến. Mặt khác, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho sản phẩm OCOP, như: Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), tiêu chuẩn quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP)…

Ngoài ra, để triển khai hiệu quả Chương trình OCOP, Hưng Yên chủ trương tập trung chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ phát triển, nâng hạng sản phẩm OCOP để đảm bảo chất lượng, an toàn. Đồng thời, tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với phát triển thị trường.

Giai đoạn 2018 – 2020, ngoài nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp, Hưng Yên đã huy động trên 2.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ được lồng ghép từ các chương trình, dự án,… của các sở, ngành, địa phương và nguồn vốn tự lực của các chủ thể sản xuất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư máy, thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Thái Hưng

 • Phát hiện hàng nghìn gói thuốc nuôi trồng thủy sản giả
  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với các lực lượng có liên quan triệt phá một vụ pha chế, đóng gói thuốc nuôi trồng thủy sản giả có số lượng lớn trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 6.000 sản phẩm đã đóng gói, đóng chai có dán nhãn nhưng không ghi rõ nguồn xuất xứ...
 • Nghệ An: Hàng trăm người xuyên đêm vá đoạn đê vỡ do mưa lũ
  (Tapchinongthonmoi.vn)- Ảnh hưởng từ cơn bão Noru, tại Nghệ An mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng diện rộng tại nhiều huyện. Nhiều đập đứng trước nguy cơ bị vỡ. Vào lúc 20h ngày 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5m, gây ảnh hưởng đến 6 xóm với 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu). Suốt đêm 29/9 đến rạng sáng 30/9, hàng trăm người đã thay phiên nhau vá đoạn đê.
 • Ngành Xuất bản thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh truyền bá tri thức
  Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022), sáng ngày 28/9/2022, tại Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” diễn ra tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, ngành Xuất bản phải thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tháng 10/2022 - Tháng Tiêu dùng số
  Chiều ngày 29/9/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức họp báo phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì buổi họp báo. Tham dự có đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ, đại diện Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương, đại diện các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương.
 • Nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên ở vùng dân tộc thiểu số
  Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, cơ sở hạ tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế. Trong những năm qua, Hội NDVN luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hội viên, nông dân thuộc khu vực này, nhằm giúp họ nâng cao nhận thức pháp luật và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
 • Hội thi Nhà nông đua tài tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Tối 29/9, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang long trọng tổ chức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông: nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022 chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022).
 • Thí sinh trúng tuyển đại học cần xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 30/9,
  Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 18/9 đến 17.00' ngày 30/9. Trước 17.00' ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện quy trình này coi như thí sinh từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.