Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cầu Ngang quyết tâm xây dựng thành công huyện Nông thôn mới trong năm 2022
Huyền Trân - 13:35 02/12/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) – Huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) là huyện có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm 34,7%), có 8 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. Năm 2022, huyện Cầu Ngang được UBND tỉnh Trà Vinh đưa vào kế hoạch thực hiện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM), trên cơ sở đó, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các xã NTM, NTM nâng cao.

Các xã NTM, NTM nâng cao quyết liệt thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 2022

Qua gần 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cầu Ngang đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đến nay đã đạt được những thành quả quan trọng như: Có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Đến thời điểm này, huyện Cầu Ngang có 03/13 xã NTM nâng cao (Hiệp Mỹ Đông, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2016 – 2020). Qua rà soát theo theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, các xã đã tự đánh giá: Mỹ Long Bắc đạt 15/19 tiêu chí, Hiệp Mỹ Đông đạt 15/19 tiêu chí, Mỹ Long Nam đạt 11/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, Giáo dục, Y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn… Đối với 10 xã NTM còn lại, có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí, 8 xã có từ 1-2 tiêu chí chưa đạt, tập trung ở các tiêu chí: Giảm nghèo đa chiều, Y tế, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn… cũng đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

Cổng chào Xã Nông thôn mới Mỹ Long Nam.

Kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá, giai đoạn 2015-2020 giá trị sản xuất tăng bình quân 12,01%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 59,84% xuống còn 40,04%, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng từ 22,07% lên 31,59%, tỷ trọng dịch vụ tăng từ 18,09% lên 28,37%; tổng vốn đầu tư tăng gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2010-2015.

Nông thôn được triển khai quy hoạch đồng bộ, việc quản lý và thực hiện quy hoạch được tiến hành bài bản. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất đã được đầu tư, củng cố nâng cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn, tạo đà cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Trên toàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,41 triệu đồng/người/năm (tăng 49,7 triệu đồng/người/năm so với thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình). Cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn. Hệ thống Chính trị được củng cố, kiện toàn, ngày càng vững mạnh; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đường NTM xã Mỹ Long Nam.

Ông Lê Văn Phi, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Cầu Ngang cho biết: Xác định được các vấn đề này, các xã NTM, NTM nâng cao tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra, góp phần cùng huyện xây dựng thành công huyện NTM. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí mới, đối với xã NTM nâng cao, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu của các tiêu chí đòi hỏi các xã chủ động nâng cao hơn so với trước.

Đa dạng hoá hình thức truyền thông, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM  

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tập trung, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ để xây dựng đạt chuẩn huyện NTM. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, đặc biệt là lấy điển hình từ thực tế phong trào, các mô hình có hiệu quả để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Thời gian qua, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã phát triển kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh của địa phương, tranh thủ nguồn vốn của tỉnh, Trung ương xây dựng, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành.

Đối với tiêu chí Giao thông, huyện đã mở thầu để xét lựa chọn đơn vị thi công Bến xe khách tại trung tâm huyện đạt loại IV trở lên; Tiêu chí về Y tế – Văn hóa – Giáo dục: Huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Khu sinh hoạt văn hóa thể thao, Quảng trường trung tâm huyện; Tiêu chí về Kinh tế: Tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư triển khai tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp; Tiêu chí về Môi trường: Huyện đang thực hiện công tác di dời toàn bộ lượng rác thải cũ tồn đọng và thực hiện quy trình đóng bãi bảo vệ môi trường, hoàn trả mặt bằng đối với bãi rác xã Kim Hòa...

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Cầu Ngang chỉ đạo các phòng, ban, ngành và địa phương cần chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng NTM của các xã trên địa bàn huyện.

Mô hình trồng ớt chỉ thiên tại xã Hiệp Mỹ Tây.

Đẩy mạnh cơ cấu ngành lại ngành Nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ; Phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng – xã hội vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển mạng lưới trường học, trạm y tế, hệ thống bưu chính viễn thông.

Tập trung triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Tổ chức tốt việc thu gom xử lý rác thải, nước sinh hoạt và chăn nuôi, quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên đất, nước; Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp; Có chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản, lĩnh vực phi nông nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn, chú trọng phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác, HTX.

Huyện Cầu Ngang chú trọng phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác, HTX (trong ảnh: Mô hình ươm dưỡng cây giống của HTX Nông nghiệp Ngọc Thạch, xã Nhị Trường).

Đặc biệt quan tâm đào tạo tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, nhất là ở cấp xã, ấp để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách sáng tạo, đột phá phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương Cầu Ngang.

Với những giải pháp trên, Huyện uỷ, UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện Cầu Ngang quyết tâm chung sức, chung ý chí, chung niềm tin để cùng nhau thực hiện đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2022, xây dựng quê hương Cầu Ngang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trà Vinh phấn đấu đạt chuẩn tỉnh NTM trước năm 2025

Theo Sở NN&PTNT Trà Vinh, đơn vị đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn NTM trước năm 2025. Đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh đã có 82/85 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ trên 96%); 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí và 2 xã đạt 14 tiêu chí. Trong xây dựng NTM nâng cao, tỉnh cũng có 27 xã được công nhận đạt chuẩn. Có 6/9 đơn vị cấp huyện (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, thị xã Duyên Hải, TP. Trà Vinh) đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.