Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tây Ninh phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024

Nguyễn Vân - 07:35 04/07/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tây Ninh năm 2024. Tỉnh phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2024 có 68/71 xã.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt chỉ tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% huyện đạt chuẩn huyện NTM. Chỉ tiêu nghị quyết được UBND tỉnh cụ thể hoá bằng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, trong đó đặt ra mục tiêu cao hơn để phấn đấu thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu trong năm 2024: Huyện Bến Cầu đạt chuẩn NTM; duy trì 65/71 xã đã đạt chuẩn NTM, 25 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tất cả các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2010-2021 sẽ tiếp tục thực hiện nâng chất lượng tiêu chí, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2024 có 68/71 xã.

Tây Ninh phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2024. Ảnh: ĐVCC

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có 95,7% xã đạt chuẩn NTM, chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn ngày càng được nâng cao, phấn đấu duy trì đạt yêu cầu Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên 68 triệu đồng/người/năm; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống < 0,5%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 90%; môi trường được bảo vệ và cải thiện, tỷ lệ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 30%.

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024, tỉnh đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 gồm: Triển khai thực hiện các nội dung thuộc 06 Chương trình chuyên đề trọng tâm năm 2024; nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá.

Đồng thời, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; giảm nghèo bền vững từ việc tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất lượng nhà ở dân cư, phấn đấu 71/71 xã đạt Tiêu chí 11 – Nghèo đa chiều; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn, chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn; nâng cao năng lực xây dựng NTM, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý Chương trình; công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng NTM.