Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia

13:48 31/05/2024 GMT+7
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Theo quyết định này, có 5 thay đổi về nhân sự.

 

Quyết định nêu rõ, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đối với các ông, bà sau:

1. Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ủy viên (thay ông Nguyễn Sinh Nhật Tân).

2. Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Ủy viên (thay bà Đặng Hoàng Oanh).

3. Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên (thay ông Phạm Đức Long).

4. Mời ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên (thay bà Trương Thị Ngọc Ánh).

5. Mời ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên (thay bà Cao Xuân Thu Vân).

Theo Quyết định 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Theo Chinhphu.vn